top of page

Všeobecné obchodní podmínky

pro úhradu služeb nabízených veřejnosti

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se uplatní při úhradě služeb nabízených na webových stránkách www.jakzitspolu.cz, a to při úhradě  bezhotovostním převodem na účet číslo 2802149957/2010.

Služby nabízené na webových stránkách www.jakzitspolu.cz mají zpravidla charakter semináře nebo jiné společensky-vzdělávací akce.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva účastníka akce.

Přihlášení na akci

Přihlášení na akci probíhá skrze webové stránky www.jakzitspolu.cz. U pořádaných seminářů probíhá závazné přihlášení uhrazením vstupného.

Uhrazení vstupného

Účastník uhradí vstupné na akci dle instrukcí na webových stránkách www.jakzitspolu.cz, a to bezhotovostním převodem na účet číslo 2802149957/2010. 

Daňový doklad k obdržené platbě (faktura) bude vystaven v elektronické podobě ve lhůtě dvou týdnů od připsání platby na náš účet a zaslán účastníkovi na e-mail.

Odhlášení z akce a stornopoplatky

Přihlášený účastník se může z účasti na akci kdykoli bez udání důvodu odhlásit, a to buď e-mailem na adresu info@jakzitspolu.cz nebo telefonicky kontaktní osobě uvedené na stránce Kontakt.

Uhrazené vstupné bude účastníkovi vráceno poníženo o stornopoplatek dle následujícího schématu:

  • 10% z ceny vstupného při odhlášení více než 10 dnů před akcí,

  • 50% z ceny vstupného při odhlášení méně než 10 dnů před akcí,

  • bez storno poplatku, pokud účastník za sebe určí náhradníka. Náhradník je ovšem povinen doplatit vstupné, pokud se na něj vztahuje vyšší cena než na původně přihlášeného účastníka.

Všeobecné instrukce pro účastníka akce nabízené na stránkách www.jakzitspolu.cz

Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účast na celé akci i na jednotlivých seminářích je vždy dobrovolná.

Akce nabízené na stránkách www.jakzitspolu.cz nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník podstupuje psychiatrickou nebo psychoterapeutickou léčbu, je doporučeno, aby o účasti na akci informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta.

Účastník je v celém průběhu setkání za sebe odpovědný. Pokyny facilitátora semináře jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.

Ochrana soukromí

Účastník bere na vědomí, že v průběhu akce mohou organizátoři pořizovat fotografie či videozáznamy za účelem propagace. Organizátoři zároveň budou respektovat přání účastníka, aby nebyly zveřejněny fotografie či videozáznamy s jeho osobou.

Zrušení akce

Organizátoři seminářů si vyhrazují právo připravovanou akci bez udání důvodu zrušit. V takovém případě se zavazují  bezodkladně informovat přihlášené účastníky a do 5 dnů jim vrátit uhrazené vstupné v plné výši.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.jakzitspolu.cz v den realizace platby.

Účastník uhrazením vstupného přijímá veškerá ustanovení těchto obchodník podmínek a je jimi vázán.

V Praze dne 9. března 2022

bottom of page